Trầm Thụy Hoa Viên (Khu Vườn Ngủ Say)
8.0 / 10

Trầm Thụy Hoa Viên (Khu Vườn Ngủ Say)

Dream Garden (2021)

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
8.0 / 10

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

My Deepest Dream (2022)

Lời Kết Bạn Chết Chóc
7.6 / 10

Lời Kết Bạn Chết Chóc

Dream Man (2022)

Vùng Biển Trong Mơ
8.0 / 10

Vùng Biển Trong Mơ

Where Dreams Begin (2023)